تبلیغات
<html xmlns:v="urn:schemas-microsoft-com:vml" xmlns:o="urn:schemas-microsoft-com:office:office" xmlns="http://www.w3.org/TR/REC-html40"> <head> <title> <html xmlns:v="urn:schemas-microsoft-com:vml" xmlns:o="urn:schemas-microsoft-com:office:office" xmlns="http://www.w3.org/TR/REC-html40"> <head> <title> <html xmlns:v="urn:schemas-microsoft-com:vml" xmlns:o="urn:schemas-microsoft-com:office:office" xmlns="http://www.w3.org/TR/REC-html40"> <head> <title> <html xmlns:v="urn:schemas-microsoft-com:vml" xmlns:o="urn:schemas-microsoft-com:office:office" xmlns="http://www.w3.org/TR/REC-html40"> <head> <title> <html xmlns:v="urn:schemas-microsoft-com:vml" xmlns:o="urn:schemas-microsoft-com:office:office" xmlns="http://www.w3.org/TR/REC-html40"> <head> <title> <html xmlns:v="urn:schemas-microsoft-com:vml" xmlns:o="urn:schemas-microsoft-com:office:office" xmlns="http://www.w3.org/TR/REC-html40"> <head> <title> <html xmlns:v="urn:schemas-microsoft-com:vml" xmlns:o="urn:schemas-microsoft-com:office:office" xmlns="http://www.w3.org/TR/REC-html40"> <head> <title> <html xmlns:v="urn:schemas-microsoft-com:vml" xmlns:o="urn:schemas-microsoft-com:office:office" xmlns="http://www.w3.org/TR/REC-html40"> <head> <title> <html xmlns:v="urn:schemas-microsoft-com:vml" xmlns:o="urn:schemas-microsoft-com:office:office" xmlns="http://www.w3.org/TR/REC-html40"> <head> <title> <html xmlns:v="urn:schemas-microsoft-com:vml" xmlns:o="urn:schemas-microsoft-com:office:office" xmlns="http://www.w3.org/TR/REC-html40"> <head> <title> <html xmlns:v="urn:schemas-microsoft-com:vml" xmlns:o="urn:schemas-microsoft-com:office:office" xmlns="http://www.w3.org/TR/REC-html40"> <head> <title> <html xmlns:v="urn:schemas-microsoft-com:vml" xmlns:o="urn:schemas-microsoft-com:office:office" xmlns="http://www.w3.org/TR/REC-html40"> <head> <title> <html xmlns:v="urn:schemas-microsoft-com:vml" xmlns:o="urn:schemas-microsoft-com:office:office" xmlns="http://www.w3.org/TR/REC-html40"> <head> <title> <html xmlns:v="urn:schemas-microsoft-com:vml" xmlns:o="urn:schemas-microsoft-com:office:office" xmlns="http://www.w3.org/TR/REC-html40"> <head> <title> <html xmlns:v="urn:schemas-microsoft-com:vml" xmlns:o="urn:schemas-microsoft-com:office:office" xmlns="http://www.w3.org/TR/REC-html40"> <head> <title> <html xmlns:v="urn:schemas-microsoft-com:vml" xmlns:o="urn:schemas-microsoft-com:office:office" xmlns="http://www.w3.org/TR/REC-html40"> <head> <title> <html xmlns:v="urn:schemas-microsoft-com:vml" xmlns:o="urn:schemas-microsoft-com:office:office" xmlns="http://www.w3.org/TR/REC-html40"> <head> <title> <html xmlns:v="urn:schemas-microsoft-com:vml" xmlns:o="urn:schemas-microsoft-com:office:office" xmlns="http://www.w3.org/TR/REC-html40"> <head> <title> <html xmlns:v="urn:schemas-microsoft-com:vml" xmlns:o="urn:schemas-microsoft-com:office:office" xmlns="http://www.w3.org/TR/REC-html40"> <head> <title> <html xmlns:v="urn:schemas-microsoft-com:vml" xmlns:o="urn:schemas-microsoft-com:office:office" xmlns="http://www.w3.org/TR/REC-html40"> <head> <title> <html xmlns:v="urn:schemas-microsoft-com:vml" xmlns:o="urn:schemas-microsoft-com:office:office" xmlns="http://www.w3.org/TR/REC-html40"> <head> <title> <html xmlns:v="urn:schemas-microsoft-com:vml" xmlns:o="urn:schemas-microsoft-com:office:office" xmlns="http://www.w3.org/TR/REC-html40"> <head> <title> <html xmlns:v="urn:schemas-microsoft-com:vml" xmlns:o="urn:schemas-microsoft-com:office:office" xmlns="http://www.w3.org/TR/REC-html40"> <head> <title> <html xmlns:v="urn:schemas-microsoft-com:vml" xmlns:o="urn:schemas-microsoft-com:office:office" xmlns="http://www.w3.org/TR/REC-html40"> <head> <title> <html xmlns:v="urn:schemas-microsoft-com:vml" xmlns:o="urn:schemas-microsoft-com:office:office" xmlns="http://www.w3.org/TR/REC-html40"> <head> <title> <html xmlns:v="urn:schemas-microsoft-com:vml" xmlns:o="urn:schemas-microsoft-com:office:office" xmlns="http://www.w3.org/TR/REC-html40"> <head> <title> <html xmlns:v="urn:schemas-microsoft-com:vml" xmlns:o="urn:schemas-microsoft-com:office:office" xmlns="http://www.w3.org/TR/REC-html40"> <head> <title> <html xmlns:v="urn:schemas-microsoft-com:vml" xmlns:o="urn:schemas-microsoft-com:office:office" xmlns="http://www.w3.org/TR/REC-html40"> <head> <title> <html xmlns:v="urn:schemas-microsoft-com:vml" xmlns:o="urn:schemas-microsoft-com:office:office" xmlns="http://www.w3.org/TR/REC-html40"> <head> <title> <html xmlns:v="urn:schemas-microsoft-com:vml" xmlns:o="urn:schemas-microsoft-com:office:office" xmlns="http://www.w3.org/TR/REC-html40"> <head> <title> <html xmlns:v="urn:schemas-microsoft-com:vml" xmlns:o="urn:schemas-microsoft-com:office:office" xmlns="http://www.w3.org/TR/REC-html40"> <head> <title> <html xmlns:v="urn:schemas-microsoft-com:vml" xmlns:o="urn:schemas-microsoft-com:office:office" xmlns="http://www.w3.org/TR/REC-html40"> <head> <title> <html xmlns:v="urn:schemas-microsoft-com:vml" xmlns:o="urn:schemas-microsoft-com:office:office" xmlns="http://www.w3.org/TR/REC-html40"> <head> <title> <html xmlns:v="urn:schemas-microsoft-com:vml" xmlns:o="urn:schemas-microsoft-com:office:office" xmlns="http://www.w3.org/TR/REC-html40"> <head> <title> <html xmlns:v="urn:schemas-microsoft-com:vml" xmlns:o="urn:schemas-microsoft-com:office:office" xmlns="http://www.w3.org/TR/REC-html40"> <head> <title> <html xmlns:v="urn:schemas-microsoft-com:vml" xmlns:o="urn:schemas-microsoft-com:office:office" xmlns="http://www.w3.org/TR/REC-html40"> <head> <title> <html xmlns:v="urn:schemas-microsoft-com:vml" xmlns:o="urn:schemas-microsoft-com:office:office" xmlns="http://www.w3.org/TR/REC-html40"> <head> <title> <html xmlns:v="urn:schemas-microsoft-com:vml" xmlns:o="urn:schemas-microsoft-com:office:office" xmlns="http://www.w3.org/TR/REC-html40"> <head> <title> <html xmlns:v="urn:schemas-microsoft-com:vml" xmlns:o="urn:schemas-microsoft-com:office:office" xmlns="http://www.w3.org/TR/REC-html40"> <head> <title> <html xmlns:v="urn:schemas-microsoft-com:vml" xmlns:o="urn:schemas-microsoft-com:office:office" xmlns="http://www.w3.org/TR/REC-html40"> <head> <title> <html xmlns:v="urn:schemas-microsoft-com:vml" xmlns:o="urn:schemas-microsoft-com:office:office" xmlns="http://www.w3.org/TR/REC-html40"> <head> <title> <html xmlns:v="urn:schemas-microsoft-com:vml" xmlns:o="urn:schemas-microsoft-com:office:office" xmlns="http://www.w3.org/TR/REC-html40"> <head> <title> <html xmlns:v="urn:schemas-microsoft-com:vml" xmlns:o="urn:schemas-microsoft-com:office:office" xmlns="http://www.w3.org/TR/REC-html40"> <head> <title> <html xmlns:v="urn:schemas-microsoft-com:vml" xmlns:o="urn:schemas-microsoft-com:office:office" xmlns="http://www.w3.org/TR/REC-html40"> <head> <title> <html xmlns:v="urn:schemas-microsoft-com:vml" xmlns:o="urn:schemas-microsoft-com:office:office" xmlns="http://www.w3.org/TR/REC-html40"> <head> <title> <html xmlns:v="urn:schemas-microsoft-com:vml" xmlns:o="urn:schemas-microsoft-com:office:office" xmlns="http://www.w3.org/TR/REC-html40"> <head> <title>دفتر عشق

محراب تا معراج

دفتر عشق

به قلم خودم

نقد و نظر

کوچه های دل

بر شیشه های شب

هو العشق و معشوق
عکس تصادفی کلیک کنید
لیک کنید
لیک کنید
لیک کنید
لیک کنید
     
عکس تصادفی کلیک کنید
     

 

    

دلم برات تنگ یعنی چی؟ [حدیث عشق , ]

دلم برات تنگه یعنی دوستت دارم

دلم برات تنگه یعنی منتظرتم

دلم برات تنگ یعنی تو بدترین انسان هم باشی قشنگی

دلم برات تنگ یعنی تو ماهی

دلم برات تنگ یعنی مثل اول اشنایم

دلم برات تنگ یعنی فراموشت نکردم

دلم برات تنگ یعنی خدا خوشبختت کنه

دلم برات تنگ یعنی می سوزم برات

دلم برات تنگ یعنی کجای نیستی

دلم برات تنگ یعنی شیطونیات دوست دارم

دلم برات تنگ یعنی عاشق بازیگوشیهاتم

دلم برات تنگ یعنی دیونه بازی

دلم برات تنگ یعنی خدا فراوشت نکنه

دلم برا تنگ یعنی ....نوشته شده توسط یک عاشق در جمعه 6 آبان 1384 و ساعت 01:10 ق.ظ
ویرایش شده در - و ساعت -


لینک ثابت || نطرات [--]

عشق یعنی [بهترین عشق , ]

 

عشق یعنی انتظار و انتظار                         عشق یعنی هر چه بینی عکس یار

عشق یعنی شب نخفتن تا سحر                  عشق یعنی سجده ها با چشم تر

عشق یعنی دیده بر در دوختن                         عشق یعنی از فراقش سوختن

عشق یعنی سر به در آویختن                        عشق یعنی اشک حسرت ریختن

عشق یعنی لحظه های ناب ناب                        عشق یعنی لحظه های التهاب

عشق یعنی بنده فرمان شدن                              عشق یعنی تا ابد رسوا شدن

عشق یعنی گم شدن در کوی دوست            عشق یعنی هر چه در دل آرزوست

عشق یعنی یک تیمم یک نماز                               عشق یعنی عالمی راز و نیاز

عشق یعنی یک تبسم یک نگاه                         عشق یعنی تکیه گاه و جان پناه

عشق یعنی سوختن یا ساختن                                عشق یعنی زندگی را باختن

عشق یعنی همچو من شیدا شدن                      عشق یعنی قطره و در یا شدن

عشق یعنی پیش محبوبت بمیر                        عشق یعنی از رضایش عمر گیر

عشق یعنی زندگی را بندگی                                  عشق یعنی بندگی آزادگی

التماس دعا

 

HydroForum ® Groupنوشته شده توسط یک عاشق در جمعه 6 آبان 1384 و ساعت 01:10 ق.ظ
ویرایش شده در جمعه 6 آبان 1384 و ساعت 03:10 ق.ظ


لینک ثابت || نطرات [--]

جملات فرشته عشق [عشق اسمانی , ]

خیلی از ادما فکر میکنند که چیزی که خیلی سخته بدست اوردن خوشبختی و سعادت است. در حالی که من مطمئنم اونچه که خیلی سخته حفظ و نگهداری اون خوشبختیه. خود خوشبختی ممکنه با مساعدت الهی یا شانس یا تقدیر و یا....بدست بیاد ولی انچه که مسلمه حفظ اون بدون عقل و تدبیر ممکن نیست!...

------------------------

ارواح خوشبخت در این عالم انهایی اند که ستون هایی از مهر و عشق و تفاهم و درک و وابستگی عاطفی و کشش روحی مبنای رابطه اشان است و در انتها وصل جسم به عنوان سقف ان بنا میشود. غیر از ان و اگر از سقف بخواهی شروع کنی به جز سرگشتگی و گمراهی, که ادم ها را به بیراهه میندازد و خسته و افسرده, حیران و درمانده به حال خودشان میگذارد, حاصلی ندارد...

-------------------------

عشق معجون غریبی است. همانقدر که میتواند کشنده باشد, قادر است اکسیر زندگی هم باشد و همان قدر که زجر مردن از عشق, نفس بر و خردکننده است خون گرمی که از ان توی رگهای ادم جاری میشود, زندگی دوباره ای است که جوان و پیر نمیشناسد و قلب ادم را, در هر سنی, ناخداگاه در برابر خداوندی که خالق عشق است,  خاضع میکند و شاکر. خدایی که در چشم بهم زنی میتواند بدبختی ها را خوشبختی کند و زندگی ها را زیر و رو...نوشته شده توسط یک عاشق در سه شنبه 3 آبان 1384 و ساعت 10:10 ق.ظ
ویرایش شده در سه شنبه 3 آبان 1384 و ساعت 10:10 ق.ظ


لینک ثابت || نطرات [--]

سبد سبد ستاره [شعر عشق , ]

سبد سبد ستاره

برام بیار دوباره

منو ببر به اونجا

که مهتاب خونه دارهنوشته شده توسط یک عاشق در سه شنبه 3 آبان 1384 و ساعت 10:10 ق.ظ
ویرایش شده در سه شنبه 3 آبان 1384 و ساعت 10:10 ق.ظ


لینک ثابت || نطرات [--]

عشق یعنی [شعر عشق , ]

عشق گلی است که در سرزمین اعتماد میروید

Love is like a flower which blossoms with trust

عشق اقیانوس وسیعی است که دو ساحل را به یکدیگر پیوند میدهد

Love is a wide ocean that joins two shores

عشق, فراموش کردن خود در وجود کسی است که همیشه و در همه حال مارا به یاد دارد

Love is totally forgetting yourself to someone that is always remembering you at all times

وقتی هیچ چیز جز عشق نداشته باشید انوقت خواهید فهمید که عشق برای همه چیز کافی است

When you have nothing left but love, then for the first time you become aware that love is enough

عشق ساکت است. اما اگر حرف بزند از هر صدایی بلندتر است

Love is something silent but it can be louder than anything when it talks

سئوال هرچه که باشد, پاسخ عشق است

No matter what the question is, love is the answerنوشته شده توسط یک عاشق در سه شنبه 3 آبان 1384 و ساعت 10:10 ق.ظ
ویرایش شده در سه شنبه 3 آبان 1384 و ساعت 10:10 ق.ظ


لینک ثابت || نطرات [--]

عشق در زبانهای دیگر [حدیث عشق , ]

انگلیسی:    I LOVE YOU

ارمنی: Siroum em kez

فرانسه: Je t'aime

هندی: Mai tujhe pyaar kartha ha
سوئدی: Jag a iskar dig

اسپانیایی: Te quiero

المانی: Ich liebe dich

پرتقالی: Amo-te
یونانی: S'ayapa phila suنوشته شده توسط یک عاشق در سه شنبه 3 آبان 1384 و ساعت 10:10 ق.ظ
ویرایش شده در سه شنبه 3 آبان 1384 و ساعت 10:10 ق.ظ


لینک ثابت || نطرات [--]

عشق علی [این عشق الهی است , ]

عشقش بی نظیر بود او عاشقترین بود زمانی که دیگر زهرا را نداشت شوق شورش بی نظیر شده بود چاهای کوفه بیابان کوفه شده بود خانه راز نیازش عشق اورا فقط محراب بیابان چاه دیدند کشیدند چنان پر شور شده بود که حتی فرشتگان نیز خدارا دعا می کردند تا اورا از سوز اتش سوختن به ملکوت برساند زمانی که فزت ورب الکعبه را شنیدند همه به بزم کوه امد اسمان ملکوت اما یتیمان چاه محراب بیابان غرق غم که یاری اسمانی را دیگر نخواهد داشت علی پرواز کرد رفت پیش خدایش فاطمه اش و یک جهان را از عدالت عشقش بی نصیب کردنوشته شده توسط یک عاشق در سه شنبه 3 آبان 1384 و ساعت 05:10 ق.ظ
ویرایش شده در - و ساعت -


لینک ثابت || نطرات [--]

دوستهای یخی و زمستانی [حدیث عشق , ]

من گمان می كردم

دوستی همچون سروی سر سبز

چهار فصلش همه آراستگی است

من چه می دانستم

هیبت باد زمستانی هست

من چه می دانستم

سبزه می پژمرد از بی آبی

سبزه یخ میزند از سردی دی

من چه می دانستم

دل هر كس دل نیست

قلبها ز آهن و سنگ

قلبها بی عاطفه اند

نوشته شده توسط یک عاشق در جمعه 29 مهر 1384 و ساعت 12:10 ب.ظ
ویرایش شده در سه شنبه 3 آبان 1384 و ساعت 05:10 ق.ظ


لینک ثابت || نطرات [--]نوشته های قبلی...

دلم برات تنگ یعنی چی؟

عشق یعنی

جملات فرشته عشق

سبد سبد ستاره

عشق یعنی

عشق در زبانهای دیگر

عشق علی

دوستهای یخی و زمستانی

قصه دل کودکانه...

بازیچه غم

مانوس

وقتی چشمهای تو باشد

نگاهت اسمانم بود

شبی از شبها

بهترین عشق عشقی است

صفحات وبلاگ...

1 2 3

   


تصویر عشق


درباره وبلاگ
 وبلاگ من
ایمیل من
[yahoo]

کلوب گفتگو کلیک کنید

این وبلاگ عشق حقیقی را می جوید و می خواهد با نظرات و عضویت در وبلاگ یار ی کنید این خانه عشق را

 


نویسندگان

یک عاشق(19)


نظرسنجی
مهمترین عامل در عاشق شدن 

موضوعات

شعر عشق(4)

آرشیو

  آبان 1384 (7)
  مهر 1384 (12)

لینکستان

نقد نظر

محراب

به قلم خودم


وبلاگهای من

به قلم خودم    «شخصی»

محراب تا معراج  «ایمانی»

نقد گفتگو    «نقادی بحث»


لینکدونی

loverain (-)
ارام (-)
محراب (-)
به قلم خودم (-)
آرشیو لینكدونی


جستجوخبرنامه


آمار وبلاگ

بازدید های امروز :
بازدید های دیروز :
كل مطالب :
كل نظرها :
كل بازدید ها :
افراد آنلاین : [Online]
ایحاد صفحه : -

 

بشنو از نی ...
#FFFFFF
 


daftarasheg.Mihanblog.com